Estatuts del Grup Herbetes

Estatuts del Grup Herbetes aprovats el 23 de maig de 2015 en l’Assemblea Fundacional

  

Capítol primer

Denominació, objecte i disposicions generals

 Article 1

L’agrupació Grup Herbetes, constituïda en data 15 de maig de 2015, per temps indefinit, com a agrupació d’estudi i difusió de les plantes medicinals de la zona, és una agrupació privada amb capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre, format per  persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de les activitats esmentades.

Article 2

El domicili social s’estableix a la localitat d’Esparreguera, (CP 08292), amb número de telèfon 622236955 i amb l’adreça de correu electrònic grup.herbetes@gmail.com i web http://www.herbetesgrup.wordpress.com

Article 3

L’agrupació Grup Herbetes té com a objectiu principal la pràctica de les activitats d’estudi estudia i difusió de les plantes medicinals de la zona. Establint un camí directe cap a l’autosuficiència sanitària i col·lectiva. Amb l’objectiu de recuperar els coneixements populars de sanació mitjançant mètodes totalment naturals, per tots els mitjans, tal com actes, conferències, col·loquis, projeccions, edicions de guies, mapes excursionistes i d’altres  que siguin d’interès informatiu.

La junta directiva podrà proposar la incorporació de noves activitats per a la seva pràctica en el si de l’agrupació.

Article 4

L’àmbit principal d’actuació radica a Catalunya a la zona del Montserratí, però les activitats no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

Capítol segon

De les sòcies i socis

 

Article 6

 1. Són membres de la coordinadora o junta directiva d’aquesta agrupació, el Grup Herbetes en Javier Fernández Vázquez, en Tomàs i na Clàudia Torroglosa Fusalba, membres fundacionals.
 2. Seran socis o sòcies numeràries aquelles persones a qui l’assemblea general confereixi aquesta distinció, aquestes poden proposar activitats les quals seràn aprovades per la coordinadora o junta directiva.
 3. Són socis o sòcies per un dia o per activitat aquelles persones no sòcies que participen en activitats concretes que organitza l’agrupació.
 4. La junta directiva pot proposar la creació d’altres tipus de socis, l’aprovació dels quals, i les condicions per les quals s’hagin de regir, correspondrà a la decisió de l’assemblea general.
 5. Per acord de l’assemblea general es poden incorporar noves classes de soci o sòcia, tot regulant les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i deures.
 6. L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia numerari consistirà en:
  1. sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la junta directiva, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals.
  2. Acord d’admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari en la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la sol·licitud.
 1. Els socis i sòcies de ple dret (numeraris) tenen els drets següents:
  1. Proposar activitats.
  2. Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
  3. Les persones associades tenen el dret d’ésser informades de la marxa de l’associació.
 1. Són obligacions dels socis i sòcies numeraris:
  1. Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
  2. Complir el funcionament de les activitats de l’agrupació.
  3. Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.
 2. La condició de soci o sòcia numerari es perd:
  1. Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta
  2. Per sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària prevista, acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent incoació d’expedient
 3. En cas d’incompliment de les obligacions dels socis numeraris, es podrà acordar amb caràcter temporal per la junta directiva la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesta decisió. La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions

Capítol tercer

Òrgans de govern, de representació i d’administració

 

Article 7

Els òrgans de govern, gestió, administració i representació són:

 1. L’assemblea
 2. La junta

Article 8

 1. L’assemblea general és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies.
 2. Integren l’assemblea general els membres de la coordinadora o junta directiva.
 3. L’assemblea general té competència especial en les matèries següents:
  1. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, la liquidació de l’exercici vençut i el pressupost per a l’exercici econòmic següent.
  2. Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
  3. Modificar els estatuts.
  4. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’agrupació.
  5. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
  6. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.
 4. L’assemblea general pot ser ordinària o extraordinària.
 5. L’assemblea general ordinària s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any.
 6. L’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:
  1. Si la junta directiva ho considera
  2. Si ho sol·licita un 10% dels associats. En aquest supòsit l’assemblea s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 9

 1. L’assemblea és convocada per acord de la junta directiva, mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de cada soci i sòcia de ple dret que integren l’assemblea, o be mitjançant un correu electrònic a la direcció habilitada pel soci per
 3. Les reunions de l’assemblea general les presideix el president o presidenta de l’entitat. Si no hi és, l’ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta, per ordre de grau, o, en el seu defecte, el o la membre de més edat de la junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la junta directiva.
 1. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
 2. Al començament de cada reunió de l’assemblea general es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies naturals abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social de l’entitat.

Article 10

 1. La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea
 2. La junta directiva està formada pels membres fundacionals de l’agrupació, esmentats anteriorment.

Article 11

El cessament o suspensió de les persones que componen la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

 1. Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
 2. Decisió disciplinària que inhabiliti la persona per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
 3. Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada.

Disposició Addicional

Aquests Estatuts van ser aprovats per unanimitat dels membres fundacionals en l’assemblea del dia 23 de maig de 2015 i entren en vigor a partir d’aquesta data, quedant derogats els anteriors a tots els efectes.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s