Estatuts del Grup Herbetes

Estatuts del Grup Herbetes aprovats el 23 de maig de 2015 en l’Assemblea Fundacional

  

Capítol primer

Denominació, objecte i disposicions generals

 Article 1

L’agrupació Grup Herbetes, constituïda en data 15 de maig de 2015, per temps indefinit, com a agrupació d’estudi i difusió de les plantes medicinals de la zona, és una agrupació privada amb capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre, format per  persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de les activitats esmentades.

Article 2

El domicili social s’estableix a la localitat d’Esparreguera, (CP 08292), amb número de telèfon 622236955 i amb l’adreça de correu electrònic grup.herbetes@gmail.com i web http://www.herbetesgrup.wordpress.com

Continue reading “Estatuts del Grup Herbetes”

Anuncis